???? Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə nümunələri

Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə üzrə yerinə yetirilmiş işlərimizdən nümunələri təqdim edirik. Tərcüməçilərimizin peşəkarlığına əmin olmaq üçün təhlil edə bilərsiz.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Нарушение земель 
Процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геолого-разведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель

2. Нарушенные земли


Земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду

3. Рекультивированные земли

Нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды

4. Рекультивация земельКомплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества

5. Этапы рекультивации земель

Последовательно выполняемые комплексы работ по рекультивации земель.

Примечание. Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический

6. Открытая разработкаСпособ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки вскрышных пород и полезного ископаемого осуществляются в открытых пространствах на земной поверхности

7. Валовая открытая разработка

Валовая разработка

Открытая разработка без разделения совместно залегающих различных вскрышных пород, а также почв

8. Селективная открытая разработка

Открытая разработка с разделением совместно залегающих различных вскрышных пород, а также гумусированной части почв

9. Подземная разработка


Способ добычи полезных ископаемых, при котором вскрытие, подготовка месторождений и выемка полезных ископаемых осуществляются под землей

10. Вскрышные породы

Вскрыша

Горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ

11. Вмещающие породы

Вскрышные горные породы, в которые включены полезные ископаемые

12. Отвальный грунт

Горные породы, составляющие отвал, разрыхленные и более или менее перемешанные в процессе их выемки, транспортирования и отвалообразования

ÜMUMİ ANLAYIŞLAR

1. Torpaqların pozulması
Faydalı qazıntıların hasilatı, geoloji kəşfiyyat, axtarış, tikinti və digər işlərin yerinə yetirilməsi zamanı baş verən və torpaq örtüyünün, yerin hidroloji rejiminin pozulmasına, texnogen relyefin formalaşmasına və torpaqların vəziyyətinin digər keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxaran proses

2. Pozulmuş torpaqlar


Pozulması ilə əlaqəli olaraq ilkin təsərrüfat dəyərini itirmiş və ətraf mühitə mənfi təsir mənbəyi olan torpaqlar

3. Rekultivasiya edilmiş torpaqlar

Məhsuldarlıq, xalq təsərrüfatı dəyərinin bərpa olunduğu və ətraf mühit şəraitinin yaxşılaşdırıldığı pozulmuş torpaqlar. 

4. Torpaqların rekultivasiyasıPozulmuş torpaqların məhsuldarlığının və xalq təsərrüfatı dəyərinin bərpasına, habelə ətraf mühit şəraitinin cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş işlər kompleksi

5. Torpaqların rekultivasiya mərhələləri

Torpaqların rekultivasiyası üzrə ardıcıl surətdə yerinə yetirilən işlər kompleksi.

Qeyd. Torpaqların rekultivasiyası iki mərhələdə: texniki və bioloji olaraq yerinə yetirilir.  

6. Açıq qazma işləriÖrtük süxurlarının və faydalı qazıntının qazılma proseslərinin yer səthində açıq fəzalarda həyata keçirildiyi faydalı qazıntıların əldə olunma üsulu

7. Ümumi açıq qazma işləri

Ümumi qazma işləri

Birgə yerləşən müxtəlif örtük süxurlarının, eləcə də torpaqların bölünmədən açıq işlənməsi

8. Selektiv açıq qazma işləri

Birgə yerləşən müxtəlif örtük süxurlarının, eləcə də torpaq humus hissəsinin bölünərək açıq işlənməsi

9. Yeraltı mədən


Yataqların açılması, hazırlanması və faydalı qazıntıların qazılmasının yerin altında həyata keçirildiyi faydalı qazıntılar hasilatı üsulu.

10. Örtük süxurları

Örtük təbəqəsi

Açıq mədən işləri prosesində qrunt tökülmələri kimi qazılmalı və köçürülməli, faydalı qazıntını örtən və yan dağ süxurları

11. Yan süxurlar

Faydalı qazıntıları təşkil edən örtük dağ süxurları

12. Qrunt tökmələri

Təpələrin çıxarılması, daşınması və formalaşması prosesində püskürən və daha çox və ya daha az qarışdırılmış təpəlikləri təşkil edən dağ süxurları.

438. Аутсорсинг в логистике.
а) отказ компании от продажи своей продукции;
б) слияние и поглощение более мелких логистических компаний;
в) отказ компаний от несвойственных функций передачи их профессиональным логистическим компаниям;
г) отказ компании о функции сортировки сырья и передача логистическим компаниям.
439. 3 PL- провайдеры?
а) фирмы организующие погрузку и разгрузку товаров;
б) фирмы осуществляющие перевозку товаров;
в) фирмы оказывающие брокерские услуги;
г) фирмы оказывающие комплексные услуги по доставке товаров.
440. Уровни логистики?
а) макрологистика;
б) микрологистика;
в) выше перечисленные;
г) на уровне страны и различных режимов.
441. Логистика закупок это…?
а) организация перевозки товаров необходимых для производства или торговой сети;
б) организация перевозки готовой продукции;
в) организация перевозки консолидированных грузов;
г) организация внутрипроизводственных перевозок.
442. Логистика распределения это…?
а) организация перевозки продуктов для населения;
б) организация перевозок необходимых комплектующих товаров для производства;
в) организация перевозок готовой продукции к дилерам и покупателям;
г) организация доставки консолидированных товаров.
443. На основании каких специалистов формируются логистические компании?
а) экспедиторов и перевозчиков;
б) складских операторов и брокеров;
в) специалистов по консалтингу и информационно-программному обеспечению;
г) всех выше перечисленных.
444. На какие категории делятся логистические компании?
а) компании, обладающие реальными физическими активами (транспорт, терминалы);
б) компании, не имеющие своих физических активов, действующие как организаторы логистических проектов;
в) перечисленные выше;
г) экспедиторские, транспортные, складские и брокерские компании.
445. Какие документы необходимо оформить с экспедиторской компанией?
а) контракт и страховку;
б) договор и товарно-транспортную накладную;
в) коносамент и страховку;
г) торговую накладную.

438. Logistikada autsoursinq nədir.
a) şirkət məhsullarını satmaqdan imtina edir;
b) kiçik logistika şirkətlərinin birləşməsi və alınması;
c) şirkətlərin peşəkar logistika şirkətlərinə təhvil verilməsinin qeyri-adi funksiyalarından imtina edilməsi;
d)şirkət xammalın çeşidlənməsi və logistika şirkətlərinə ötürülməsi funksiyasından imtina edir.
439. 3 PL- parovayderlər?
a) malların yüklənməsi və boşaldılmasını təşkil edən şirkətlər;
b) malların daşınması ilə məşğul olan firmalar;
c) broker xidmətləri göstərən firmalar;
d) malların çatdırılması üçün hərtərəfli xidmətlər göstərən şirkətlər.
440. Logistika səviyyələri?
a) makrologistika;
b) mikrologistika;
c) yuxarıdakılar;
d) ölkə səviyyəsində və müxtəlif rejimlərdə.
441. Satınalma logistikası…?
a) istehsal və ya paylama şəbəkəsi üçün zəruri olan malların daşınmasının təşkili;
b) hazır məhsulların daşınmasının təşkili;
c) konsolidasiya edilmiş malların daşınmasının təşkili;
d) istehsaldaxili daşınmanın təşkili.
442. Paylanma logistikası…?
a) əhali üçün məhsul daşınmasının təşkili;
b) istehsal üçün zəruri komponentlərin daşınmasının təşkili;
c) hazır məhsulların satıcılara və müştərilərə daşınmasının təşkili;
d) konsolidasiya edilmiş malların tədarükünün təşkili.
443. Nə əsasında mütəxəssislər logistika şirkətləri formalaşdırır?
a) ekspeditorlar və daşıyıcılar;
b) anbar operatorları və brokerlər;
c) konsaltinq və informasiya proqram mütəxəssisləri;
d) yuxarıda göstərilənlərin hamısı.
444. Logistika şirkətləri hansı kateqoriyalara bölünür??
a) həqiqi fiziki aktivləri olan şirkətlər (nəqliyyat, terminallar);
b) fiziki aktivləri olmayan, logistika layihələrinin təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərən şirkətlər;
c) yuxarıda sadalananlar;
d) ekspeditor, nəqliyyat, saxlama və broker şirkətləri.
445. Ekspeditor şirkəti ilə hansı sənədləri təsdiqləmək lazımdır?
a) müqavilə və sığorta;
b) müqavilə və yükgöndərən;
c) yükgöndərən və sığorta sənədləri;
d) ticarət hesab-fakturası.
446. Bir bərə şirkəti yol sənədləri nələrdir?
a) sahil boyu yükləmək və ya boşaltmaq üçün sənəd;
b) nəqliyyat vasitəsinin yüklərini daşınarkən müşayiət olunan sənəd;
c) malların bir hissəsinin qruplaşdırılmasına dair razılaşma;
d) göndərmə hesabı.
447. Nəqliyyat xidmətləri (R0 / R0) təmin edən bərə şirkətləri daşınma üçün əlavə ödəniş alırlar:
a) diri mal-qara;
b) AB ölkələrinə aid olmayan mallar;
c) kənd təsərrüfatı məhsulları;
d) qruplaşdırılmış mallar.
448. R0 / R0 xidmətlərini təklif edən bərə şirkətləri adətən hesablaşma dərəcələrini əsasən müəyyənləşdirirlər:
a) daşıyıcının milli mənsubiyyəti;
b) yükün xarakteri;
c) qoşqu olan avtomobilin ümumi uzunluğu;
d) qoşqu olan avtomobilin ümumi çəkisi.

Специалисты утверждают, что, она содержится, по крайней мере, в половине всех пищевых продуктов. Не случайно по объему производства лимонная кислота является одним из главных продуктов микробного синтеза, и мировой объем ее производства достигает 1,6 млн тонн в год, Объем рынка лимонной кислоты в России в 2017 г. составил 47 835,5 тн или $ 46 261,4 тыс.

Лимонная кислота (Е330) обладает наиболее мягким и приятным вкусом по сравнению с другими пищевыми кислотами, благодаря чему находит самое широкое применение в пищевой промышленности. Главными ее потребителями являются производители напитков (газированных, негазированных безалкогольных и алкогольных, соков и нектаров; здесь она используется как регулятор кислотности, а также с целью придания напиткам приятного и освежающего вкуса) и кондитерских изделий. Помимо самой лимонной кислоты широкое распространение получили ее соли (цитраты — это цитрат натрия и.др) Цитрат натрия Е331, или лимоннокислый натрий, например, относится к вкусовым веществам и задействован при производстве плавленых сыров сгущенного молока и мармелада, при производстве детских сухих продуктов на молочной основе лимоннокислый натрий используют как буферную соль и как биоэлемент. Существенным преимуществом лимонной кислоты является возможность получения ее в твердом виде, а также отсутствие раздражающего действия на слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного тракта.

Mütəxəssislər iddia edirlər ki, limon turşusu demək olarki qida məhsullarının yarısının tərkibində mövcuddur. Limon turşusu istehsalının həcm baxımından mikrob sintezinin əsas məhsullarından biri olması və onun istehsalının dünya üzrə həcminin il ərzində 1.6 mln tona çatması heç də təsadüfi deyil. Rusiyada limon turşusu bazarının həcmi 2017-ci ildə 47 835,5 ton və ya 46 261,4 min dollar təşkil edirdi.

Limon turşusu (Е330) digər qida turşuları ilə müqayisədə daha yumşaq və xoş dada malikdir və bunun sayəsində qida sənayesi üzrə daha çox tətbiq olunur. Onun əsas istehlakçıları içki istehsalçıları (qazlı, qazsız spirtli və spirtsiz meyvə şirəsi və nektar; burada o turşuluq tənzimləyicisi kimi və həm də içkilərə xoş və təravətləndirici tam verilməsi məqsədilə istifadə edilir) və şirniyyat məmulatlarının istehsalçılarıdır. Limon turşusunun özü ilə yanaşı onun duzları da geniş istifadə olunur (sitratlar – natrium sitrat və s.). Misal üçün, E331 natrium sitrat və ya tərkibində limon turşusu olan natrium, dad maddələrinə aiddir və qatılaşdırılmış süd və marmeladın ərgin pendir istehsalı zamanı istifadə edilir, tərkibində limon turşusu olan natrium uşaqlar üçün süd əsaslı quru məhsulların istehsalı zamanı duz və bioelement kimi istifadə olunur. Limon turşusunun ən əhəmiyyətli üstünlüyü, onun bərk formada əldə olunmasının mümkünlüyü, həmçinin tənəffüs və həzm sisteminin selikli qişasında qıcıqlandırıcı təsirinin olmamasından ibarətdir.

Скромный, сдержанный, заботливый, профессионал … Те, кто вспоминает об исполнителе на гобое, профессоре, заслуженном деятеле культуры Азербайджана Азере Абдуллаеве, характеризуют его именно этими словами. Однако, независимо от того, говорится ли о его профессиональных или личных качествах, каждый, без исключения, вспоминающий о нем, использует одно выражение: истинный интеллигент. Познакомившись с близкими людьми, окружавшими Азера Абдуллаева, и, слушая их многокрасочные рассказы об упоминаемой личности, можно точно понять, что именно означают эти слова. Наш разговор будет о редком образце, объединяющем внутреннее совершенство и профессионализм, которому мы можем стать свидетелями. Если охарактеризовать Азер муаллима одним предложением, достаточно будет использовать такие слова, как «образец высокой культуры».

Təvazökar, təmkinli, qayğıkeş, peşəkar… Qoboy ifaçısı, professor, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət xadimi Azər Abdullayev haqda danışanlar onu məhz bu sözlərlə anır və hər kəsin gözləri önündə onun gözəl siması canlanır. Amma haqqında peşəsindən və ya şəxsi keyfiyyətlərindən danışılmasından asılı olmayaraq hər kəsin müstəsnasız istifadə etdiyi bir ifadə var: əsl ziyalı. Bu şəxsiyyəti əhatə edən yaxınları ilə tanış olduqda və onların Azər Abdullayev haqda rəngarəng əhvatlarına qulaq asdıqda bu sözlər altında məhz nəyin nəzərdə tutulduğunu anlamaq olar. Daxili mükəmməlliyin peşəkarlıq ilə vəhdət təşkil etməsinə şahid ola biləcəyimiz nadir nümunə haqda olacaq söhbətimiz. Əgər Azər müəllimi bir cümlə ilə təsvir etməli olsaq, yəqin ki, “yüksək mədəniyyət nümunəsi” sözlərini işlətmək kifayət edər.

О продуктах

Оказывает положительное влияние на организм человека. В орехах содержится 73% суточной нормы магния. а также еще ряд полезных минералов. Регулярное употребление кешью предупреждает развитие онкологии и выводит канцерогены из организма.

В 100 г жареного кешью содержится около 44 г полезных для организма жиров. Кешью жареный – вкусный, сытный, полезный продукт, который можно есть просто так, а можно добавлять в различные блюда для улучшения вкусовых качеств и большей питательности.

Необычный вкус турецких фисташек неизбежно вас покорит. Имеют небольшой размер, но при этом насыщенный и неповторимый вкус. Отлично сочетаются с большим количеством продуктов.

Отборные фисташки, обжаренные в Баку, имеют крупное ядро и изумительный вкус. Прекрасное сытное и полезное лакомство придётся по вкусу настоящим любителям фисташек. 

Məhsullar haqqında

İnsan orqanizminə müsbət təsir göstərir. Fındıq gündəlik maqnezium qəbulunun 73% -ini, həmçinin bir sıra faydalı minerallar təşkil edir. Keşyü fındığının müntəzəm olaraq istifadə olunması onkologiyanın inkişafına mane olur və kanserogenləri orqanizmdən xaric edir.

100 qr- lıq qovrulmuş keşyü fındığı 44 qr orqanizm üçün faydalı olan yağlar təşkil edir. Qovrulmuş keşyü fındığı – həm dadlılıq və qida dəyərinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif yeməklərdə istifadə oluna bilən və həm də tək halda yeyilən dadlı, doyumlu, faydalı məhsuldur.

Türk fısdıqlarının qeyri- adi dadı qeyri- ixtiyari olaraq sizi məftun edəcək. Kiçik ölçüsünə baxmayaraq, dolğun və təkrarolunmaz dada malikdir. Bir sıra məhsullar ilə uyğunlaşdırıla bilər.

Bakıda qovrulan seçilmiş fısdıqlar iri ləpəlidir və valehedici dada malikdir. Bu, dadlı, doyumlu və faydalı şirniyyat fısdıq sevənlərin ağız dadına uyğundur.

Bakıda qovrulan seçilmiş fısdıqlar iri ləpəlidir və valehedici dada malikdir. Bu, dadlı, doyumlu və faydalı şirniyyat fısdıq sevənlərin ağız dadına uyğundur.

Комфортное общение с людьми подразумевает, что мы должны видеть и слышать друг друга. Наше решение позволит создать эффект присутствия, что позволит решить все важные задачи даже находясь на большом расстоянии.

В нашем решении предусмотрена возможность демонстрации различных медиа данных. Для этого системы видеоконференций позволяют захватывать и передавать удалённым участникам презентации, изображение рабочего стола или отдельных его окон, а так же различные по форматам документов.

В условиях введения карантина и рекомендаций по отказу от посещения мест скопления людей, компания решила совместно со своим партнером помочь всем государственным, образовательным и частным организациям.

Rahat ünsiyyət dedikdə bir- birimizi görməyimiz və eşitməyimiz nəzərdə tutulur. Bizim həllimiz reallıq təsirinin bağışlanmasına imkan yaradacaq ki, bununla da hətta uzaq məsafədən belə bütün vacib tapşırıqların həll olunmasına şərait yaratmış olacaq. 

Bizim həllimiz vasitəsilə eləcədə müxtəlif media məlumatlarının nümayiş etdirilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün videokonfrans sistemi təqdimatların, iş masası təsvirinin və ya onun ayrıca pəncərələrinin təsvirinin, həmçinin müxtəlif formatlı sənədlərin digər iştirakçıya ötürülməsinə imkan yaradır.

Karantin rejiminin tətbiq olunması və insanların sıx toplaşdığı yerlərin ziyarət olunmasından imtina üzrə tövsiyyələri nəzərə alaraq, şirkət öz partnyoru ilə birlikdə bütün dövlət, təhsil və özəl təşkilatlara yardım etmək qərarına gəldi.

Нефтегазовая промышленность

В – коэффициент, характеризующий скорость разрушения структуры в системе. Для нахождения этого коэффициента используется любая точка экспериментальной кривой μэ = ƒ(τ), лежащей в диапазоне напряжений сдвига от τn до τm. Коэффициент В находится из формулы (6) по значениям τ и μэ в этой экспериментальной точке и найденной ранее величине τn.

К аномально-вязким системам следует отнести фильтрующиеся без перерыва нефти с температурой, превышающей температуру насыщения парафином. После появления в объеме нефти кристалликов парафина до температуры, близкой к температуре массовой кристаллизации, аномалии вязкости значительно усиливаются. При этом у нефтей с содержанием парафинов до 6% масс при непрерывном движении наблюдаются линии типа С.Оствальда. Эти выводы основаны на результатах многолетних исследований пластовых нефтей месторождений Башкирии, Татарии, Западного Казахстана и Республики Коми.

Нефть, содержащая асфальтены и парафины, относится к тиксотропным системам. Такие системы способны к изотермическому восстановлению структуры, разрушенной при механическом воздействии. В процессе теплового движения частицы дисперсной фазы принимают такое взаимное расположение, при котором система обладает минимумом энергии и становится термодинамически более устойчивой. В частности, в состоянии покоя структура упрочняется настолько, что при возобновлении течения вязкости при тех же скоростях сдвига будет выше, чем до перерыва в движении.

Neft-qaz sənayesi

В – sistemdə strukturun pozulma sürətini xarakterizə edən əmsaldır. Bu əmsalın tapılması üçün  τдо τm  başlayaraq hərəkət gərginliklərinin diapazonunda yer alan μэ = ƒ(τ) əyrinin istənilən eksperimental nöqtəsindən istifadə olunur. В əmsalı τ və μэ  qiymətləri üzrə (6) tənliyindən həmin eksperimental nöqtədə və əvvəl tapılan τn kəmiyyətində yer alır.

Anomal-qatı sistemlərə – temperaturu parafin ilə doydurma temperaturundan yüksək olan və fasiləsiz şəkildə süzülən neftləri aid etmək lazımdır.  Neftin həcmindəki kristalcıqlar kütləvi kristallaşma temperaturuna yaxın temperaturda üzə çıxdıqdan sonra qatılıq anomaliyaları əhəmiyyətli dərəcədə artır. Belə olan zaman 6% kütləyə qədər parafin tərkibli neftlərdə fasiləsiz hərəkət zamanı S.Ostvald tipli xəttlər müşahidə olunur.  Bu nəticələr Başqırdıstan, Tatarıstan, Qərbi Qazaxıstan və Komi Resbublikasının neft yataqlarında uzun illər aparılan tədqiqatlara əsaslanır.  

Asfalten və parafin tərkibli neft tiksotrop sistemlərə aid edilir. Bu cür sistemlər mexaniki təsir zamanı pozulan strukturun izotermik bərpasına qadirdirlər. İstilik hərəkəti prosesi zamanı parçalanmış faza hissəcikləri sistemin minimal enerjiyə sahib olduğu və termodinamika baxımından daha davamlı olduğu qarşılıqlı düzülüşü qəbul edirlər.  Xüsusi ilə hərəkətsiz vəziyyətdə olan zaman struktur o dərəcədə möhkəmlənir ki, qatılıq axınının eyni hərəkət sürətlərində bərpası zamanı, əvvəlki ilə müqayisədə, hərəkətin dayandırılmasından daha da yüksək olacaqdır.