???? İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə nümunələri

Membership of professional bodies:  

 • Bund Deutscher Oenologen (Federation of German Oenologists)
 • Verein Württembergischer Kellermeister (Association of Württemberg cellarers)
 • Zentralverband Deutscher Ingenieure (Central association of German Engineers)
 • Union Internationale des Oenologues
 • Zentraler Prüfungsfragenausschuss of IHK Köln and IHK Heilbronn (Central examination committee of Cologne and Heilbronn Chamber of Commerce)

Other skills: (e.g. computer literacy, etc.) Microsoft Office and all current wine bookkeeping software

Present position: Freelance Consultant, Project manager,

Years of experience: 37                                             

Key qualifications:

 • Indepth knowledge of the entire viticulture, beverage and food production, wine chemistry and value chain
 • Experience in building up and running large wineries, currently senior winemaker of wineries in Macedonia and Hungary .South Caucasus. Implementation and training of laboratory and staff.
 • Leader of the freelance expert teams, that he hired through his consulting company, to work with him at the above mentioned wineries
 • Longterm consultant for wine producers and suppliers industry in Germany and Italy in grape production, wine production,foodprocessing technology, product development, wine sales and marketing
 • Many years of experience in management of short to long term projects under technical, agricultural and educational aspects; Monitoring and evaluation of projects
 • Well familiar with the process of introducing new wines to EU-markets
 • 14 years of experience in viticultural education and training, especially vocational training according to the German vocational and educational training system (VET; dual system), teaching oenology, viticulture, analytical chemistry and economics
 • Experience as member of coordination group of  evaluation and quality development at CHS-School
 • Experience as initiator and manager of a  project to transfer defined structures of VET-system to Hungary, financed through Baden-Württemberg-Stiftung.
 • Member and active examiner in several VET-examination committees for viticulturists and wine technologists.
 • Sparkling wine production with all methods, distillery, fortified wines.
 • Interaction between educational institutions and professional practice.
 • Developing and leading of analytical oenological workshops.
 • Training of the Trainers experience
 • Adaption, implementation of QS-systems, especially IFS and HACCP in wineries and distilleries.
 • Development of specifications and standards.
 • Familiar with almost all Geographical Indication systems. Consultant of the NGO “Wines of Macedonia” in this respect to develop the Macedonian system.
 • Organisation of international conferences and fairs like Prowein, in cooperation with USAID, CBI (Netherlands) as well as the Macedonian Government.                               

Peşəkar qurumlara üzvlük:       

 • Bund Deutscher Oenologen (Alman Oenoloqlar Federasiyası)
 • Verein Württembergischer Kellermeister (Württemberg şərab ambarçıları Birliyi)
 • Zentralverband Deutscher Ingenieure (Mərkəzi Alman Mühəndisləri Birliyi)
 • Union Internationale des Oenologues
 • Zentraler Prüfungsfragenausschuss of IHK Köln and IHK Heilbronn (Köln və Heilbronn Ticarət Palatasının Mərkəzi imtahan komitəsi)

Digər bacarıqlar:  (məsələn, kompüter biliyi və s.) Microsoft Office və hazırkı bütün şərab mühasibat proqramı

Hazırkı vəzifə: Sərbəst Məsləhətçi, Layihə meneceri

Təcrübə illəri: 37                                           

Əsas keyfiyyətlər:

 • Bütün üzümçülük, içki və qida istehsalı, şərab kimyası və dəyər silsiləsi barədə dərin məlumat.
 • Makedoniya və Macarıstanda hazırda şərab zavodlarının baş şərabçısı, böyük şərab zavodlarının yaradılması və istismarı təcrübəsi .Cənubi Qafqaz. Laboratoriya və heyətin tətbiqi və təlimi.
 • Konsaltinq şirkəti vasitəsi ilə yuxarıda göstərilən şərab zavodlarında onunla işləmək üçün işə götürdüyü sərbəst ekspert qruplarının lideri.
 • Almaniya və İtaliyada üzüm istehsalı, şərab istehsalı, qida emalı texnologiyası, məhsul inkişafı, şərab satışı və marketinqində şərab istehsalçıları və təchizatçıları sənayesi üçün perspektiv məsləhətçi.
 • Texniki, kənd təsərrüfatı və təhsil aspektləri daxilində qısa və uzunmüddətli layihələrin idarə olunmasında uzun illərin təcrübəsi; Layihələrin monitorinqi və qiymətləndirilməsi.
 • Aİ bazarlarına yeni şərabların gətirilməsi prosesi ilə yaxından tanışam.
 • Üzümçülük təhsili və təlimində 14 illik təcrübə, xüsusən Alman peşə və təlim, təhsil sisteminə uyğun olaraq peşə təhsili (PTT; ikili sistem), oenologiya, üzümçülük, analitik kimya və iqtisadiyyatın tədrisi.
 • CHS- də qiymətləndirmə və keyfiyyət inkişafının koordinasiya qrupunun üzvü kimi təcrübə.
 • Baden-Württemberg-Stiftung vasitəsilə maliyyələşdirilən PTT  sisteminin müəyyən strukturlarının Macarıstana köçürülməsi layihəsinin təşəbbüskarı və meneceri kimi iş təcrübəsi.
 • Üzümçülər və şərab texnoloqları üçün bir neçə PTT-imtahan komitəsində üzv və fəal imtahançı.
 • Bütün üsullarla köpüklü şərab istehsalı, içki zavodu, əlavələr olunaraq hazırlanmış şərablar.
 • Təhsil müəssisələri və peşəkar təcrübə arasında qarşılıqlı əlaqə.
 • Analitik oenoloji seminarların inkişafı və onlara rəhbərlik olunması.
 • Təlimçi təcrübəsinin hazırlığı.
 • Şərab və içki zavodlarında KT (Kəmiyyət Tədqiqatçısı) sistemlərinin, xüsusilə də BQS (Beynəlxalq Qida Standartları) və RAKNM – nın (Risk Analizi və Kritik Nəzarət Məntəqələri) tətbiqi və uyğunlaşdırılması.
 • Spesifikasiyalar və standartların hazırlanması.
 • Demək olar ki, bütün Coğrafi göstərici sistemləri ilə tanışam. Makedoniya sistemini inkişaf etdirmək üçün “Makedoniya Şərabları” QHT-nin ( Qeyri-hökumət təşkilatı) məsləhətçisi.

USAID (ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi), CBI ( Mərkəzi İstintaq Bürosu) (Hollandiya) və Makedoniya Hökuməti ilə əməkdaşlıqda Prowein kimi beynəlxalq konfrans və yarmarkaların təşkili.         

2. TERMS AND CONDITIONS
2.1. The subject matter of this Contract is the provision of marketing services, by Provider, the list and details of which are specified in the Annex 1. Description, quantities, quality requirements, service fee, payment and provision terms and time, and other details pertaining to the Services shall be as specified in the mutually agreed Service Orders (SO). Any SO annexed to this Contract constitutes integral part of this Contract and any references to the Contract shall be understood as reference to the related SO.
2.2. The Customer shall provide the Provider with documents and data necessary for the provision of services.
2.3. The Provider provides the services under this Contract within the terms agreed with the Customer, on condition that the Customer has provided all required documents and data.
In case of delay of the provision of documents and data by the Customer, the period of the provision of services and its results may be extended for a period equal to the length of the delay in the provision of documents and data required for the provision of services.

2.3. The Provider determines the list and professional skills of the specialists that shall provide the services.
2.4. The Parties agree to establish the Russian and English language for communication.
3. THE RIGHTS AND OBLIGATION OF THE PROVIDER
3.1. The Provider undertakes to provide the Customer services in a proper manner in accordance with the agreed terms and scope.
3.2. The Provider shall notify the Customer in a timely manner on all circumstances that impede or make impossible the provision of services under this Contract.

3.3. The Provider has the right to demand from the Customer documents and data necessary for the provision of services.
In case of delays in the provision of documents and data necessary for the provision of services the Provider has a right to suspend the provision of services and/or delivery of the results, provided that the Provider notified the Customer on such extension of the provision of services and/or delivery of the results.
3.4. Upon delay in payment for provided services the Provider is entitled to suspend performance of the services until the moment of fulfillment the Customer’s payment obligations.
3.5. The Provider is entitled to engage third parties for the provision of services with the prior written consent of the Customer. In such event, the Provider is fully liable as for its own actions for the quality and results of the services provided by the third parties.
3.6. The Provider cannot assign its rights (fully or partially) hereunder to the third parties without a written approval of the Customer.

2. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR
2.1. Bu Müqavilənin mövzusu siyahıda və rekvizitləri 1-ci əlavədə göstərilmiş marketinq xidmətləri təchizatçısının göstərilməsidir. Təsvir, miqdar, keyfiyyət tələbləri, xidmət haqqı, ödəniş və Xidmət Şərtləri və müddətləri, habelə xidmətlərə aid olan digər məlumat qarşılıqlı razılaşdırılmış xidmət sifarişlərində (XS) göstərilməlidir. Bu müqaviləyə əlavə olunan hər hansı XS hazırkı Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab edilir və müqaviləyə istənilən istinad müvafiq XS-nə istinad kimi nəzərdə tutulmalıdır.
2.2. Müştəri xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan sənədləri və məlumatları Təchizatçıya təqdim etməlidir.
2.3. Təchizatçı Müştəri tərəfindən tələb olunan bütün sənəd və məlumatların təqdim edilməsi şərti ilə bu müqavilə üzrə xidmətləri Sifarişçi ilə razılaşdırılmış müddətlərdə həyata keçirir.
Sənədlərin və məlumatların verilməsi gecikdirildikdə, Müştəri tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi müddəti və onun nəticələri sənədlərin və xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri olan məlumatların təqdim edilməsinin gecikdirilməsinə bərabər müddətə uzadıla bilər.
2.3. Təchizatçı xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan mütəxəssislərin siyahısını və peşəkar bacarıqlarını müəyyən etməlidir.
2.4. Tərəflər ünsiyyət üçün Rus və İngilis dillərindən istifadə etməyi razılaşırlar.
3. TƏCHİZATÇININ HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ
3.1. Təchizatçı razılaşdırılmış şərtlərə və işin həcminə uyğun olaraq Müştəriyə lazımi qaydada xidmət göstərməyi öhdəsinə götürür.
3.2. Təchizatçı bu müqavilə üzrə xidmətlərin göstərilməsinə mane olan və ya mümkünsüz edən bütün hallar barədə Müştərini vaxtında məlumatlandırmağı öhdəsinə götürür.
3.3. Təchizatçı Müştəridən xidmətlərin göstərilməsi üçün lazım olan sənədləri və məlumatları tələb edə bilər.
Sənədlərin və xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar vaxtında təqdim edilmədiyi halda Təchizatçı xidmətlərin göstərilməsi və/və ya nəticələrin təqdim edilməsini dayandırmaq hüququna malikdir, bu şərtlə ki, Təchizatçı Müştəriyə xidmətlərin göstərilməsi və/ və ya nəticələrin təqdim edilməsi müddətinin belə uzadılması barədə məlumat versin.
3.4. Göstərilən xidmətlər üçün ödəniş gecikdirildikdə, Təchizatçı Müştəri tərəfindən ödəniş öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi tarixinə qədər xidmətlərin göstərilməsini dayandıra bilər.
3.5. Təchizatçı Müştərinin əvvəlcədən yazılı razılığı ilə xidmətlərin göstərilməsi üçün üçüncü şəxsləri cəlb edə bilər. Bu halda Təchizatçı öz hərəkətlərinə görə olduğu kimi üçüncü tərəf tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə və nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyır.
3.6. Təchizatçı bu Müqavilə üzrə öz hüquqlarını (tam və ya qismən) Müştərinin yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslərə verə bilməz.

September, 2019 – up to present – SOCAR AQS, Health and Safety Specialist, QHSSE Department
• Responsible to ensure compliance of QHSSE procedures in accordance with local occupational health and safety guidelines, and International standards, such as ISO 9001, 140001, 45001, API Spec Q2
• Co-operation during QHSSE audits
• Provision of accident or incident data to the Head of QHSSE Department in a timely manner
• Record and investigation of incidents to determine causes and help prevent re-occurrence
• Ensure Lessons Learned are shared with the stuff upon Incident Investigation process
• Complete Risk Assessments in conjunction with facilities and product lines, and assist responsible employees in completing them
• Ensure all new starters receive safety induction
• Ensure the information on the safety notice board is relevant and up to date, including H&S Policy, hot topics, first aiders and fire wardens
• Track/support QHSSE objectives and plan and report monthly
• Support internal daily, weekly and monthly safety meetings
• Provide daily, weekly and monthly safety reports

Sentyabr 2019 – bu günə qədər – ARDNŞ AQS, QHSSE şöbəsinin Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Mütəxəssisi,
• QHSSE prosedurlarının yerli əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına və İSO 9001, 140001, 45001, API Spec Q2 kimi beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır.
• QHSSE yoxlamaları zamanı əməkdaşlıq
• QHSSE şöbəsinin müdirinə qəza və ya hadisə barədə məlumatların vaxtında təqdim edilməsi
• Səbəbləri müəyyənləşdirmək və təkrar halların qarşısını almağa kömək etmək üçün hadisələrin qeyd edilməsi və araşdırılması
• Öyrənilən dərslərin, hadisələrin araşdırılması prosesində məlumatların paylanmasını dəqiqləşdirmək
• Risk qiymətləndirmələrini qurğular və məhsul xətləri ilə birlikdə tamamlamaq və məsul işçilərə onların tamamlanmasında kömək etmək
• Bütün yeni başlayanların təhlükəsizlik təlimatlarından keçməsini dəqiqləşdirmək
• Təhlükəsizliyə dair bildiriş lövhəsindəki məlumatların, o cümlədən H&S Siyasəti, aktual mövzular, ilkin yardım və yanğınsöndürənlər barədə məlumatların uyğun və gündəlik olmasını dəqiqləşdirmək.
• QHSSE hədəflərini və planlarını izləmək / dəstəkləmək və aylıq hesabat vermək.
• Daxili gündəlik, həftəlik və aylıq təhlükəsizlik görüşlərinə dəstək olmaq.
• Gündəlik, həftəlik və aylıq təhlükəsizlik hesabatlarını təmin etmək.

COVID-19 crisis has shown our dependence on digital platforms for online shopping, virtual meeting and learning purposes. This has also revealed the danger of depending on a very limited number of platforms for consumers and users. Therefore, the growing market power of digital platforms raise concerns for consumers, as well as consumer and competition law enforcers. Competition authorities are trying to adapt their enforcement tools and analysis to exploitative and exclusionary practices in digital markets, while keep on seeking possible solutions to deal effectively with online platforms’ market power.

COVID-19 böhranı, online alış-veriş, virtual görüşlər və təhsil məqsədli dijital (rəqəmsal) platformalardan asılılğımızı göstərmişdir. Bu eyni zamanda alıcılar və istifadəçilər üçün çox məhdud sayda platformalara bağlı qalma təhlükəsini də meydana çıxarmışdır. Bu səbələ dijital platformaların bazar gücünün böyüməsi, alıcıların yanı sıra istehlak və rəqabət qanunları tətbiq edənləridə narahat edir. Rəqabət qurumları, tətbiqetmə vasitələrini və analizlərini dijital bazarlardakı istismarçı və xaricetmə əməllərinə uyğunlaşdırmağa çalışarkən, eyni zamanda onlayn platformaların bazar gücü ilə əsaslı bir şəkildə başa çıxmaq üçün mümkün həllər axtarmağa davam edir.

As interest in Blockchain grew, developers began exploring the system’s potential beyond financial transactions. Although initially designed for monetary exchanges, early advocates recognised that the technology could be used to oversee the exchange of any contract of record. The title deed of a new home, the sale of a used car, the execution of a will, a driver’s licence — even a ballot vote. Not only can a Blockchain record the exchange of these contracts on an indelible ledger, it can, through a decentralised network, automatically execute contracts and eliminate the need for a middleman.
Blokçeynə olan marağın artdığını görən proqram tərtibatçıları sistemin maliyyə əməliyyatlarından savayı digər əməliyyatlardakı potensialını tədqiq etməyə başladılar. Sistemin texnologiyası başlanğıcda pul mübadiləsi üçün yaradılsa da, onun ilkin tərəfdarları həmin sistemdən istifadə etməklə qeydiyyatla bağlı istənilən müqavilənin mübadiləsinə nəzarət etməyin mümkünlüyünü müəyyən etdilər. Yeni evin sənədi, ikinci əl avtomobilin satışı müqaviləsi, vəsiyyətin yerinə yetirilməsi ilə bağlı sənəd,sürücülük vəsiqəsi hətta seçki bülleteni belə bu texnologiya vasitəsilə idarə oluna bilər. Blokçeyn müqavilələrin mübadiləsini silinməz kitabçada qeydə almaqdan əlavə, həm də mərkəzsiz şəbəkəsi sayəsində üçüncü tərəfin iştirakına ehtiyac qalmadan müqavilələri avtomatik olaraq icra edə bilər.

Proportions between 3 sections of drop-down: Left Block, Subcategories, Right Block. Enter 3 numbers separated by semicolon, e.g.: 3;6;3; Width is expressed in grid units (number between 0 and 12). Sum has to equal 12. See User Guide, chapter: 13. Menu,”

If you choose <b>Yes</b>: we will insert <a href=”https://fontawesome.com/v4.7.0/” target=”_blank”>fontawesome 4.7.0</a> style file to the &lt;head> of the document. If fontawesome already exists in your theme, please choose <b>No</b>,”

Əgər siz <b>Bəli</b> seçsəniz: biz sənədin &lt;head> hissəsi üçün <a href=”https://fontawesome.com/v4.7.0/” target=”_blank”>fontawesome 4.7.0</a> üslub faylı daxil edəcəyik. Mövzunuza uyğun şriftlər olduqda, xahiş edirik <b>Xeyr</b> seçin,”

Açılan 3 bölmə arasındakı nisbətlər: Sol Blok, Alt kateqoriyalar, Sağ blok. Nöqtəli vergül ilə ayrılmış 3 nömrəni daxil edin, məs .: 3; 6; 3; Genişlik şəbəkə vahidləri şəklində ifadə olunur (0 ilə 12 arasındakı nömrə).Cəmi 12-ə bərabər olmalıdır.İstifadəçi təlimatına baxın, fəsil: 13. Menyu,”

Cash is a private exchange of a mutually-agreed value between two parties. Although you could withdraw cash from a bank, and the receiving party may in turn deposit the cash into another bank, the details of the purchase itself remain private. But with the rapid adoption of credit and debit cards, banks have quickly become repositories not just for our money, but also for data on how we spend our money. When we transact digitally using a debit or a credit card, our financial data is no longer private: we are entrusting the details of that exchange to our bank, the credit card company, and our friend’s bank.
Nağd ödəniş iki tərəf arasında qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılan dəyərin məxfi mübadiləsidir. Bankdan çıxardığınız nağd pulu ödədiyiniz tərəf depozit şəklində başqa bankda yerləşdirə bilər. Bu mübadilənin detalları isə məxfi saxlanılır. Lakin kredit götürdüyümüz və ya debet kartdan pul çıxardığımız zaman banklar pulumuzun saxlanıldığı yer olmaqla bərabər, həmçinin pulu necə xərcləməyimizlə bağlı məlumatlara çıxış əldə edirlər. Kredit və ya debet kartla rəqəmsal əməliyyatlar etdiyimiz zaman bizim maliyyə məlumatlarımız öz məxfiliyini itirir. Biz mübadilənin detallarının qorunmasını öz bankımıza, kredit kartı şirkətinə və dostumuzun bankına etibar edirik.