🇬🇧 🇦🇿 İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə nümunələri

September, 2019 – up to present – SOCAR AQS, Health and Safety Specialist, QHSSE Department
• Responsible to ensure compliance of QHSSE procedures in accordance with local occupational health and safety guidelines, and International standards, such as ISO 9001, 140001, 45001, API Spec Q2
• Co-operation during QHSSE audits
• Provision of accident or incident data to the Head of QHSSE Department in a timely manner
• Record and investigation of incidents to determine causes and help prevent re-occurrence
• Ensure Lessons Learned are shared with the stuff upon Incident Investigation process
• Complete Risk Assessments in conjunction with facilities and product lines, and assist responsible employees in completing them
• Ensure all new starters receive safety induction
• Ensure the information on the safety notice board is relevant and up to date, including H&S Policy, hot topics, first aiders and fire wardens
• Track/support QHSSE objectives and plan and report monthly
• Support internal daily, weekly and monthly safety meetings
• Provide daily, weekly and monthly safety reports

Sentyabr 2019 – bu günə qədər – ARDNŞ AQS, QHSSE şöbəsinin Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Mütəxəssisi,
• QHSSE prosedurlarının yerli əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına və İSO 9001, 140001, 45001, API Spec Q2 kimi beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır.
• QHSSE yoxlamaları zamanı əməkdaşlıq
• QHSSE şöbəsinin müdirinə qəza və ya hadisə barədə məlumatların vaxtında təqdim edilməsi
• Səbəbləri müəyyənləşdirmək və təkrar halların qarşısını almağa kömək etmək üçün hadisələrin qeyd edilməsi və araşdırılması
• Öyrənilən dərslərin, hadisələrin araşdırılması prosesində məlumatların paylanmasını dəqiqləşdirmək
• Risk qiymətləndirmələrini qurğular və məhsul xətləri ilə birlikdə tamamlamaq və məsul işçilərə onların tamamlanmasında kömək etmək
• Bütün yeni başlayanların təhlükəsizlik təlimatlarından keçməsini dəqiqləşdirmək
• Təhlükəsizliyə dair bildiriş lövhəsindəki məlumatların, o cümlədən H&S Siyasəti, aktual mövzular, ilkin yardım və yanğınsöndürənlər barədə məlumatların uyğun və gündəlik olmasını dəqiqləşdirmək.
• QHSSE hədəflərini və planlarını izləmək / dəstəkləmək və aylıq hesabat vermək.
• Daxili gündəlik, həftəlik və aylıq təhlükəsizlik görüşlərinə dəstək olmaq.
• Gündəlik, həftəlik və aylıq təhlükəsizlik hesabatlarını təmin etmək.

COVID-19 crisis has shown our dependence on digital platforms for online shopping, virtual meeting and learning purposes. This has also revealed the danger of depending on a very limited number of platforms for consumers and users. Therefore, the growing market power of digital platforms raise concerns for consumers, as well as consumer and competition law enforcers. Competition authorities are trying to adapt their enforcement tools and analysis to exploitative and exclusionary practices in digital markets, while keep on seeking possible solutions to deal effectively with online platforms’ market power.

COVID-19 böhranı, online alış-veriş, virtual görüşlər və təhsil məqsədli dijital (rəqəmsal) platformalardan asılılğımızı göstərmişdir. Bu eyni zamanda alıcılar və istifadəçilər üçün çox məhdud sayda platformalara bağlı qalma təhlükəsini də meydana çıxarmışdır. Bu səbələ dijital platformaların bazar gücünün böyüməsi, alıcıların yanı sıra istehlak və rəqabət qanunları tətbiq edənləridə narahat edir. Rəqabət qurumları, tətbiqetmə vasitələrini və analizlərini dijital bazarlardakı istismarçı və xaricetmə əməllərinə uyğunlaşdırmağa çalışarkən, eyni zamanda onlayn platformaların bazar gücü ilə əsaslı bir şəkildə başa çıxmaq üçün mümkün həllər axtarmağa davam edir.

As interest in Blockchain grew, developers began exploring the system’s potential beyond financial transactions. Although initially designed for monetary exchanges, early advocates recognised that the technology could be used to oversee the exchange of any contract of record. The title deed of a new home, the sale of a used car, the execution of a will, a driver’s licence — even a ballot vote. Not only can a Blockchain record the exchange of these contracts on an indelible ledger, it can, through a decentralised network, automatically execute contracts and eliminate the need for a middleman.
Blokçeynə olan marağın artdığını görən proqram tərtibatçıları sistemin maliyyə əməliyyatlarından savayı digər əməliyyatlardakı potensialını tədqiq etməyə başladılar. Sistemin texnologiyası başlanğıcda pul mübadiləsi üçün yaradılsa da, onun ilkin tərəfdarları həmin sistemdən istifadə etməklə qeydiyyatla bağlı istənilən müqavilənin mübadiləsinə nəzarət etməyin mümkünlüyünü müəyyən etdilər. Yeni evin sənədi, ikinci əl avtomobilin satışı müqaviləsi, vəsiyyətin yerinə yetirilməsi ilə bağlı sənəd,sürücülük vəsiqəsi hətta seçki bülleteni belə bu texnologiya vasitəsilə idarə oluna bilər. Blokçeyn müqavilələrin mübadiləsini silinməz kitabçada qeydə almaqdan əlavə, həm də mərkəzsiz şəbəkəsi sayəsində üçüncü tərəfin iştirakına ehtiyac qalmadan müqavilələri avtomatik olaraq icra edə bilər.

Proportions between 3 sections of drop-down: Left Block, Subcategories, Right Block. Enter 3 numbers separated by semicolon, e.g.: 3;6;3; Width is expressed in grid units (number between 0 and 12). Sum has to equal 12. See User Guide, chapter: 13. Menu,”

If you choose <b>Yes</b>: we will insert <a href=”https://fontawesome.com/v4.7.0/” target=”_blank”>fontawesome 4.7.0</a> style file to the &lt;head> of the document. If fontawesome already exists in your theme, please choose <b>No</b>,”

Əgər siz <b>Bəli</b> seçsəniz: biz sənədin &lt;head> hissəsi üçün <a href=”https://fontawesome.com/v4.7.0/” target=”_blank”>fontawesome 4.7.0</a> üslub faylı daxil edəcəyik. Mövzunuza uyğun şriftlər olduqda, xahiş edirik <b>Xeyr</b> seçin,”

Açılan 3 bölmə arasındakı nisbətlər: Sol Blok, Alt kateqoriyalar, Sağ blok. Nöqtəli vergül ilə ayrılmış 3 nömrəni daxil edin, məs .: 3; 6; 3; Genişlik şəbəkə vahidləri şəklində ifadə olunur (0 ilə 12 arasındakı nömrə).Cəmi 12-ə bərabər olmalıdır.İstifadəçi təlimatına baxın, fəsil: 13. Menyu,”

Cash is a private exchange of a mutually-agreed value between two parties. Although you could withdraw cash from a bank, and the receiving party may in turn deposit the cash into another bank, the details of the purchase itself remain private. But with the rapid adoption of credit and debit cards, banks have quickly become repositories not just for our money, but also for data on how we spend our money. When we transact digitally using a debit or a credit card, our financial data is no longer private: we are entrusting the details of that exchange to our bank, the credit card company, and our friend’s bank.
Nağd ödəniş iki tərəf arasında qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılan dəyərin məxfi mübadiləsidir. Bankdan çıxardığınız nağd pulu ödədiyiniz tərəf depozit şəklində başqa bankda yerləşdirə bilər. Bu mübadilənin detalları isə məxfi saxlanılır. Lakin kredit götürdüyümüz və ya debet kartdan pul çıxardığımız zaman banklar pulumuzun saxlanıldığı yer olmaqla bərabər, həmçinin pulu necə xərcləməyimizlə bağlı məlumatlara çıxış əldə edirlər. Kredit və ya debet kartla rəqəmsal əməliyyatlar etdiyimiz zaman bizim maliyyə məlumatlarımız öz məxfiliyini itirir. Biz mübadilənin detallarının qorunmasını öz bankımıza, kredit kartı şirkətinə və dostumuzun bankına etibar edirik.