???? Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə nümunələri

Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə üzrə yerinə yetirilmiş işlərimizdən nümunələri təqdim edirik. Tərcüməçilərimizin peşəkarlığına əmin olmaq üçün təhlil edə bilərsiz.

Azərbaycanda xalça toxuculuğu  beş min il bundan əvvəl meydana gəlmişdir. Azərbaycan xalçaları və xalça məmulatlarına Sankt-Peterburqda Ermitaj, Londonda Viktoriya və Albert, Parisdə Luvr, İstanbulda Topqapı və dünyanın digər muzeylərində rast gəlinir. Dekorativ tətbiqi sənətin növlərindən biri olan xalça sənəti böyük mədəniyyətə və qədim tarixi ənənələrə malik olan xalqlara məxsusdur. Xalça gözəl sənət əsəri olmaqla yanaşı məişətimizdə də böyük rol oynayan və istifadə oluna bilən ən qiymətli məişət əşyasıdır. Bədii texniki xüsusiyyətlərinə görə  Azərbaycan xalçaları toxunduğu və məxsus olduğu ərazilərə əsaslanaraq kompozisiya və koloritinə görə xüsusi xalça məktəblərinə bölünürlər.

 Quba-Şirvan, Gəncə-Qazax, Qarabağ və Təbriz xalçaçılıq məktəbləri bütün dünyada məşhurdur.Bu xalçaçılıq məktəblərinə aid olan xalçalar ilmə sıxlığına rəng çalarına, xovuna, arnamental kompozisiya fərqinə görə biri digərindən fərqlənir.Azərbaycan xalçası təkcə milli həyatımızı özündə əks etdirən dekorativ tətbiqi sənətin növü deyil.O,xalqın  mövcudluğunu və mənəvi əxlaqı özündə əks etdirən dəyərli sənət nümunəsidir. Təsədüfü deyildir ki,xalçalarımızın gözəlliyi bir sıra dünya klasik rəssamlarının diqqətini özünə cəlb etmişdir. Məhz Dünya klasiklərinin əsərlərində Azərbaycan xalça nümunələrinə rast gəlinir. Belə əsərlərdən biri Culyo Rosatinin XIX əsrə aid xalça satıcısı əsəridir.Əsərdə Qaraqoyunlu xalçası təsvir olunmuşdur.XIX əsrin İngiltərəli orientarist yəni (şərqçilik) rəssamı Çarlz Robetsonun eyni adlı əsərində Azərbaycan xalçası əjdaha mötivləri olan Qarabağ vərnisi (xovsuz xalça) təsvir edilmişdir.

Azerbaijani carpets and carpet products can be found at the Hermitage in Saint Petersburg, the Victoria and Albert in London, the Louvre in Paris, the Topkapi in Istanbul and other museums around the world. The carpet art, one of the types of decorative applied art, belongs to nations with great culture and ancient historical traditions. Being a beautiful piece of art, the carpet is also the most valuable item that is used and plays a big role in our household. According to its artistic and technical features, Azerbaijani carpets are divided into special carpet schools, depending on its composition and color, the regions  it is woven and belong.

Guba-Shirvan, Ganja-Gazakh, Garabagh and Tabriz carpet weaving schools are popular all over the world.The carpets belonging to these schools differ from each other due to the difference in the density of the loop, color, pile, ornamental composition. Azerbaijani carpet is not only a kind of decorative applied art reflecting our national life. It is a valuable piece of art that reflects the existence of the nation and its spiritual morality. It is not a coincidence that the beauty of our carpets has attracted the attention of a number of world classical artists. The samples of Azerbaijani carpets were found in the works the of the world classics. One of such works is “a carpet dealer” painting by Julio Rosati from the 19th century. The Garagoyunlu carpet was depicted in the same work. The Azerbaijani carpet Garabagh vernis (pileless carpet) with dragon motifs was depicted in the same named work of Charles Robertson, a British Orientalist of the XIX century.

Yüksək temperaturda 600-800  qızdırılmış örtüklü borular sobadan çıxaraq hava (qaz) və ya maye mühitində müəyyən rejimlə soyudulmalıdır. Əks halda örtüyün səthlərində makro–mikro çatlar,  qabarıqlar və kələ–kötürlüyün yaranmasına səbəb olur.

Aparılan sınaqlar və praktiki təcrübələr göstərir ki, borunun daxilində yerləşən örtüklərin keyfiyyətli olması üçün onun hansı rejimlə qızdırılıb yüksək temperaturaya çatdırılması kimi, soyutmaq üçün də  müəyyən temperatur rejimi yaratmaq lazımdır. Belə ki, laboratoriya təcrübələri aparılan zaman məlum olmuşdur ki, silisium örtüklər kövrək olduğundan, onları markalarına və qalınlığına görə yalnız sabit düşmə temperaturlarında soyutmaq lazımdır. Bu sabit düşmə temperaturları məlum ədəbiyyatlarda aparılan təcrübələrə əsaslanaraq örtüyün markasından asılı olaraq (ЭП-1, ЭП-2, ЭП-20, ЭП-30) örtüyün soyutma və düşmə temperaturları T=5-10  intervalında dəyişilməsi müsbət nəticələr verir. Bu kəmiyyətlər praktiki olduğundan örtüyün həndəsi ölçülərindən və zaman müddətindən asılı olaraq hər bir örtüyün markasına görə dəqiq temperatur düşməsi təyin edilməlidir

At high temperature of 600-800℃, the heated coating pipes  come out of the oven and cool down in a certain mode in the air (gas) or liquid environment. Otherwise, it causes macro–/ microcracks, blisters and roughness on the surfaces of the coating.

The tests and practical experiments show that in order to ensure the quality of the coatings inside the pipe, it is necessary to create a certain temperature regime to cool the coatings, as they are heated to a high temperature. So, when laboratory experiments were conducted, it became known that since silicon coatings are fragile, it is necessary to cool them only at constant drop temperatures, depending on their brands and thickness. According to the studies as described in the known reference, such constant drop temperatures

According to the experience as described in the known reference, this corrected temperature drop depends on the coating brands (EP-1, EP-2, EP-20, EP-30), so the change of the cooling and drop temperature within the range of ∆T=5-10℃ causes positive results. Since these quantities are practical, so depending on the geometric dimensions of the coating and the time period, the exact temperature drop should be determined according to the brand of each coating.

Əslində ADA Universiteti ilə tanışlığım universitetdə oxuduğum vaxtlardan var. Mən öz yaxın dostlarımdan və tələbə yoldaşlarımdan bu universitetdə yaradılan şərait-mükəmməl kampus, müasir təhsil standartlarını özündə ehtiva edən ingilisdilli təhsil, univesitetin özünəməxsus təməl qaydaları (yalan danışma, aldatma, plagiat etmə, ayrıseçkilik salma və bu prinsipləri pozmaqla başqalarına yardım etmə), professor-müəllim heyəti barədə daim xəbərlər eşidirdim. Sonradan ADA Universiteti haqqında daha çox araşdırma aparmağa başladım və bu universitetdə təhsil alan uğurlu iş adamlarını, öz sahələrində nailiyyətlər əldə etmiş insanlar barədə məlumat araşdırdıqda bu nailiyyətlərə səbəbsiz sahib olmadıqlarını başa düşmək heç də çətin deyildi. Sonuncu dəfə isə cari ilin mart ayının 16-da dünyaşöhrətli iqtisadçı, ictimai siyasət analitiki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Columbiya Universitetinin Professeru, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin Dayanıqlı inkişaf üzrə xüsusi müşaviri cənab Jeffrey Sakın məruzəsinə ilə bağlı universitetdə təşkil olunan tədbirdə iştirakım zamanı universitet haqqında daha da geniş məlumat almaq, universitetinin kitabxanası, müzakirə otaqları, auditoriyaları ilə tanış olmaq imkanım oldu.

In fact, I got acquainted with the ADA University while studying at the university. My close friends and fellow students constantly talked about the conditions created at this university – the ideal campus, teaching English based on modern educational standards, the basic university principles (not to lie, slander, plagiarise or discriminate, and help others not to violate these principles), and about the academic teaching staff. Later, I began to more deeply study the ADA University and after investigating the information about successful businessmen, people who had educated at this university and achieved success in their relevant fields, it was not difficult for me to understand that their success was not unconnected. On March 16 of this year, I had the opportunity to get extensive information about the university, to get acquainted with the university’s library, lecture halls, and auditoriums while participating in an event organized at the university and dedicated to the lecture by the world-famous economist, public policy analyst, professor at Columbia University of the United States of America and Special Advisor to the United Nations Secretary-General for Sustainable Development Jeffrey Sack.

2002-ci ildən etibarən müəssisədə Avropanın aparıcı markalarının avadanlıqlarının alınmasına və dondurma istehsalı üçün müasir texnologiyaların tətbiqinə başlandı. İstehsal sahəsi böyüdülərək 4 istehsal sexi yaradıldı və müxtəlif növ dondurma istehsalı üçün 7 xətt istifadəyə verildi.

Şirkətin aparıcı mütəxəssisləri ilə yanaşı xarici ölkələrdən dəvət olunmuş təcrübəli mütəxəssislər, istehsal sahəsində yeni avadanlıqların tətbiqi prosesinə böyük töhfə verdilər. Növbəti illərdə şirkət istehlakçıların rəğbətini qazanmış və yüksək tələbat olan yeni brendlərini yaratmaqla məhsul çeşidlərinin sayını artırdı. Bunların arasında adı və dadı dillər əzbəri olan “XX” və “YY” brendlərinin özünəməxsus yeri var.

Since 2002, the company has began purchasing equipment of leading European brands and apply advanced technologies to produce ice-cream. The production area was expanded with 4 production workshops, and 7 lines were put into operation for different ice cream types.

Along with the leading company specialists, experienced experts invited from abroad contributed to introducing new equipment into production. In subsequent years, the company gained popularity among consumers and increased the products assortment by creating new popular brands. Among them, the XX and YY brands well-known by their name and taste occupy a special place.

Tədris işləri üzrə prorektor:

  • Universitetin tədris, tədris-metodiki və təlim-tərbiyə işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, həmin işlər üçün rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır;
  • Fakültə və kafedralarda, onların daxil olduğu institutlarda tədris, tədris-metodiki və tərbiyə işlərinin təşkilinə, tədris-köməkçi qurumların işinə rəhbərlik edir, tədris və istehsalat təcrübələrinin keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirir;
  • Tədris-metodiki konfransların, tədrislə bağlı seminar və treninqlərin, dəyirmi masaların və s. tədbirlərin təşkili işinə rəhbərlik edir;
  • Universitetin tədris və digər istiqamətlərdə fəaliyyəti ilə bağlı rektor tərəfindən tapşırılan işlərin təşkili və icrasına cavabdehlik daşıyır;
  • Rektor olmadıqda onun səlahiyyətlərini icra edir.

Pro-rector for Academic Work:

  • Directly supervises the University’s training, teaching and guiding, and educational activities and is responsible to the rector for this work;
  • Supervises the training, teaching and guiding, and educational activities of the faculties and departments, the institutes hosting them, the work of auxiliary educational bodies, and the performance of the academic and job trainings;
  • Supervises the arrangement of teaching and guiding conferences, educational seminars and trainings, round table conferences, and other events;
  • Is responsible for the arrangement and implementation of the tasks assigned by the Rector and associated with the University’s academic and other activities;
  • Performs the Rector’s duties in his/her absence.

4.4. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağında hər bir iştirakçının onun nizamnamə kapitalındakı payına mütənasib səsi vardır. Cəmiyyətin iştirakçılarının Ümumi yığıncaqda Cəmiyyətin paylarının əlli faizindən artıq hissəsinə malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə ümumi yığıncaq səlahiyyətlidir. Cəmiyyətin iştirakçılarının Ümumi yığıncaqda yetərsay olmadıqda, ümumi yığıncaq cəmiyyətin icra orqanı tərəfindən cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada, ümumi yığıncağın gündəliyi dəyişdirilmədən çağırılmalıdır. Yenidən çağırılan ümumi yığıncaq cəmiyyətin paylarının əlli faizinə malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Cəmiyyətin ləğv edilməsi və ya yenidən təşkili barədə qərarların qəbul olunması üçün Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı payların 100%-nə malik olan iştirakçılar ümumi yığıncaqda təmsil olunmalıdırlar. Yenidən çağırılan yığıncaqda yetərsay olmadıqda, ümumi yığıncaq cəmiyyətin icra orqanı tərəfindən cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada, ümumi yığıncağın gündəliyi dəyişdirilmədən təkrarən çağırılmalıdır. Təkrarən çağırılan ümumi yığıncaq cəmiyyətin paylarının 25 faizinə malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

4.5. Ümumi Yığıncaqda Nizamnamənin və nizamnaməyə edilən əlavə və dəyişikliklərin, nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətin dəyərinin təsdiq edilməsi, idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması, cəmiyyətin icra orqanlarını yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, o cümlədən icra orqanının üzvlərinin təyin edilməsi və geri çağırılması, onların səlahiyyət müddətinin müəyyənləşdirilməsi, Cəmiyyətin yenidən təşkil və ya ləğv edilməsi barədə qərarlar ümumi yığıncaqda iştirak edən bütün təsisçilərin yekdil qərarı ilə, digər məsələlər isə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

4.4. Every participant shall have a vote in the General Meeting of the Company’s participants corresponding to his/her share in the Authorized Capital. The General Meeting shall be considered plenipotentiary if represented by the participants owning more than fifty percent of the Company’s shares. If the Company’s General Meeting has no quorum, the Company’s executive body shall re-convene general meeting in the manner prescribed by the Company’s Articles without changing the agenda of the general meeting. The re-convened general meeting shall be plenipotentiary if represented by the participants owning fifty percent of the Company’s shares. To make decisions on the reorganization and/or liquidation of the Company, the General Meeting should be represented by the participants owning 100 % of shares in the Authorized Capital of the Company. If the re-convened general meeting has no quorum, the Company’s executive body shall convene general meeting again in the manner prescribed by the Company’s Articles without changing the agenda of the general meeting. The repeatedly convened general meeting shall be plenipotentiary if represented by the participants owning 25 percent of the Company’s shares.

4.5. At the General Meeting, the decisions on approval of alterations in and amendments to the Articles, the value of investments paid to the Authorized Capital in non-monetary form, establishing the governing bodies, creating the Company’s executive body and premature revoking their powers, as well as appointment and dismissal of the executive body members, determining the term of their powers, reorganization and/or liquidation of the Company shall be made unanimously by all founders participating in the general meeting, and other decisions shall be taken by simple majority of votes.

Neft-qaz sənayesi üzrə

Qeyd etmək lazımdır ki, köhnə mədənlərdə qalıq neftin çıxarılması üçün quyuların qazılması çox böyük çətinliklərlə bağlıdır. Belə ki, bir tərəfdən məhsuldar layların güclü drenaja məruz qalması, digər tərəfdən quyu kəsilişində layların əksəriyyəti aşağı lay təzyiqinə malik olduğundan qazıma zamanı məhlulun tez-tez udulması, hidravlik yarılmanın baş verməsi, quyu divarının uçulub tökülməsi və s. kimi mürəkkəbləşmələr baş verir. Bütün bunlar çox böyük çətinliklər yaratmaqla yanaşı izafi qiqtisadi itgilərə səbəb olur. Bəzən itgilər quyuların smeta dəyərindən də çox olur. Belə hallar Abşeron yarımadasında qazılan, bütün quyularda demək olar ki, baş verir. Xarici neft çıxaran dövlətlərdə belə quyuları aerasiya edilmiş qazıma məhlulları ilə qazırlar. Ancaq bunun üçün xüsusi avadnlıqlar, kompressorlar lazımdır. Hal-hazırda bunların respublikada tətbiqi qeyri-mümkündür.

On the oil and gas industry

It should be noted that drilling wells to extract residual oil at the old fields is accompanied by great challenges. Thus, intense drainage of the productive reservoirs, on the one hand, and the heavy absorption of the mud during drilling due to the low pressure of the majority of the well formations, on the other hand, cause problems such as hydraulic fracturing and the well caving. All of this both creates huge challenges and leads to excessive financial losses. Sometimes these losses exceed the estimated well costs. Such cases occur almost in all wells drilled in the Absheron peninsula. In foreign oil-producing countries, such wells are drilled using aerated drilling muds. But this requires special equipment and compressors. Currently, they cannot be applied in the Republic.