???? Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə nümunələri

Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə üzrə yerinə yetirilmiş işlərimizdən nümunələri təqdim edirik. Tərcüməçilərimizin peşəkarlığına əmin olmaq üçün təhlil edə bilərsiz. Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə xidmətimiz texniki, hüquqi, tibbi, elmi, maliyyə və digər sahələri əhatə edir. Rus dilinə tərcümə əks istiqamətdə çalışan tərcüməçilərimiz ən azı 10 illik təcrübəyə malikdirlər. 

Azərbaycan dilindən Rus dilinə tərcümə nümunələrimiz

Ginekologiya üzrə testlər

1. Ginekoloji xəstələrin əlavə müayinə üsullarına hansı aiddir?
1) Sitoloji müayinə
2) Anamnezin toplanması
3) Güzgülərlə müayinə
4) Bimanual (iki əllə) müayinə
5) Xarici cinsiyyət orqanlarını nəzərdən keçirmək

2. göstərilənlərdən hansı süzənəyin provokasiya üsuluna aid deyil?
1) Seroloji üsul
2) Kimyəvi üsul
3) Bioloji üsul
4) Termiki üsul
Fizioloji üsul

3. Süzənəyə daha, çox qadın cinsiyyət sisteminin hansı şöbəsi məruz qalır?
1) Servikal kanal
2) Vulva və uşaqlıq yolu
3) Uşaqlıq yolu və artımlar
4) Artımlar və uşaqlıq
5) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu

Гинекологические тесты 

1. Какие существуют методы дополнительного обследования гинекологических больных?
1) Цитологическое исследование
2) Сбор анамнеза
3) Обследование с зеркалами
4) Бимануальное (двуручное) обследование
5) Изучение внешних половых органов

2. Что из перечисленного не является методом провокации гонореи?
1) Серологический метод
2) Химический метод
3) Биологический метод
4) Термический метод
5) Физиологический метод

3. Какая часть женской репродуктивной системы больше всего подвержена гонорее?
1) Цервикальный канал
2) Вульва и влагалище
3) Маточные пути и разрастания
4) Разрастания и матка
5) Матка и шейка матки

3.5      Müddəalar arasında bölünmə. Səlahiyyətli məhkəmə (i) hazırkı Müqavilənin istənilən müddəasının hər hansı səbəbdən vaxt, coğrafi miqyas və ya fəaliyyət baxımından həddən artıq geniş olduğu qənaətinə gələrsə, həmin müddəa onun mövcud qanunvericiliyə uyğun olan maksimal həcmdə tətbiq edilməsinə imkan verən qaydada şərh edilir; (ii) hazırkı Müqavilənin hər hansı müddəasını qanuni qüvvəsi olmayan, qüvvədən düşmüş və ya iddia gücünü itirmiş sayarsa, bu cür qərar hər hansı digər şərt və müddəanın hüquqi qüvvəsinə və ya iddia gücünə təsir göstərmir.

3.6      Elan etməmə.  Qanunla, hər hansı hökumət və ya digər tənzimləyici orqan (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan, hər hansı müvafiq qiymətli kağızlar birjası) və ya hər hansı məhkəmə və ya səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik digər orqan tərəfindən tələb edilən hallar istisna olmaqla, Tərəflərdən heç biri digər Tərəfin qabaqcadan yazılı razılığı olmadan bu Müqavilə barədə hər hansı məlumatları, onunla nəzərdə tutulmuş müzakirə və ya danışıqları heç bir qaydada açıqlaya, yaya və ya reklam edə bilməz.

3.5 Разделение положений. Компетентный суд (i) истолковывает любое положение настоящего Соглашения таким образом, который позволяет применять это положение в максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, если это положение по какой-либо причине является чрезмерным с точки зрения времени, географического охвата или деятельности; (ii) если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано незаконным, недействительным или утратившим силу, такое решение не влияет на действительность или юридическую силу какого-либо другого условия или положения.

3.6 Не рекламирование. За исключением случаев, когда это требуется каким-либо правительственным или иным регулирующим органом (включая, помимо прочего, какой-либо соответствующей биржей ценных бумаг), или каким-либо судом или иным органом, обладающим компетентной юрисдикцией, ни одна из Сторон не может каким-либо способом раскрывать, распространять или рекламировать какие-либо сведения о настоящем Соглашении, предусмотренные им обсуждения или переговоры без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Bu gün müəssisədə müasir standartlara cavab verən, rəqabətə davamlı məhsullar istehsal edilir. Keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul istehsalı ilk növbədə keyfiyyətli xammal alışından başlayır. İstehsal prosesində xüsusi diqqətlə seçilmiş yerli xammal məhsulları ilə yanaşı, dünyanın tanınmış xarici şirkətlərinin istehsalı olan xammal məhsullarından və ən yaxşı qida əlavələrindən istifadə olunur. Xammal məhsulları mütləq şəkildə fiziki-kimyəvi və mikrobioloji göstəricilərinə görə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş laboratoriyada yoxlamadan keçirilir.

Hər il mövsüm əvvəlində laboratoriyamızda dondurma məhsulları üçün yeni resepturalar işlənib hazırlanır. Beləliklə, hər bir istehlakçının ağız dadına uyğun zəngin və bənzərsiz dada malik dondurmalar istehsal olunur.

Сегодня предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию, соответствующую современным стандартам. Производство качественной и безопасной продукции начинается, прежде всего, с закупки качественного сырья. Помимо тщательно отобранного местного сырья, в производственном процессе используются сырье и лучшие пищевые добавки, выпускаемые известными зарубежными компаниями. Сырье регулярно тестируется на физико-химические и микробиологические показатели в лаборатории, оснащенной современным оборудованием.

Ежегодно в начале сезона наша лаборатория разрабатывает новые рецепты мороженого. Таким образом, мы производим мороженое с богатым и уникальным вкусом, способное удовлетворить желания каждого потребителя.

XX yüzilliyin 90-ci illəri ərəfəsində beynəlxalq aləmdə baş vermiş gesiyasi dəyişikliklər, Şərqi Avropada totalitar sistemlərin çöküşü dünyanın supergücləri sırasında olan SSRİ-nin dağılması ilə bağlı olmuş və dünya nizamı ikiqütblükdən təkqütblüyə keçmişdi. SSRİ-nin süqutu ilə bağlı diskussiyaların davamlı xarakterinə baxmayaraq politoloji təhlil göstərir ki, dağılma prosesi endogen və ekzogen amillərin təsiri altında baş vermiş və bu nəhəng məkanda dünya siyasət meydanına onlarla yeni müstəqil dövlət qədəm qoymuşdu. Rusiyanın ətrafında “sanitar kordonu” yaradan yeni müstəqil dövlətlərin əksəriyyəti Qərbyönümlü siyasi kurs götürmüşdü ki, nəticədə geosiyasi maraqlar və nüfuz dairələri uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi başlanmışdı. Qərbib nüfuzlu dövlətləri ilə geosiyasi rəqabət şəraitində Rusiyanın postsovet məkanını yenidən mənimsəmək uğrunda uzunmüddətli mübarizəsi başlanmışdı ki, hal-hazıradək davam etməkdədir.
Геополитические изменения на международной арене накануне 90-х годов 20-го века, крах тоталитарных систем в Восточной Европе были связаны с распадом СССР, входившего в число сверхдержав мира, и двухполярное мироустройство стало однополярным. Несмотря на постоянные дискуссии, связанные с коллапсом СССР, политологический анализ показывает, что процесс распада происходил под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, и в этом огромном пространстве на мировую политическую арену вышли десятки новых независимых государств. Большинство новых независимых государств, создавших «санитарный кордон» вокруг России, взяли политический курс, ориентированный на Запад, что в итоге привело к новому витку борьбы за геополитические интересы и влияние. В условиях геополитической конкуренции с влиятельными западными державами многолетняя борьба России за переосвоение постсоветского пространства все еще продолжается.

Müqavilə tərcüməsi

1.1 Müqaviləyə əsasən “Satıcı” “Alıcı”ya tikinti materiallarını (bundan sonra “Mallar” adlandırılacaq) satır, “Alıcı” isə həmin malları alır. Mallar “Satıcı” tərəfindən “Alıcı”-ya Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən anbarında təqdim edilərək onun mülkiyyətinə verilir.

1.2 Malların dəyəri “Alıcı” tərəfindən əvvəlcədən “Təchizatçı-Vasitəçi”-yə Azərbaycan Respublikasının ərazisində bank hesabından köçürülür. “Təchizatçı-Vasitəçi” “Alıcı” tərəfindən köçürülmüş pul müqabilində tikinti materiallarını “Alıcı-təchizatçı-vasitəçi”-ya göndərir.

1.3 “Alıcı-təchizatçı-vasitəçi” malları alan anda həmin malların dəyərini “Satıcı”nin bank hesabına köçürür.
1.4.”Satıcı” bank hesabına müvafiq köçürmə daxil olan an malları “Alıcı”ya göndərir.
1.5. Malların növü, çeşidi, tərkibi, digər əlamətləri və xarakterik xüsusiyyətləri Əlavə razılaşma ilə müəyyən olunur.

Перевод контракта

1.1 Согласно Договору, «Продавец» продает «Покупателю» строительные материалы (далее именуемые «Товары»), а «Покупатель» покупает эти товары. Товары передаются «Продавцом» в собственность «Покупателя» на складе, расположенном на территории Азербайджанской Республики.
1.2. Стоимость Товара переводится «Покупателем» «Поставщику-посреднику» в форме предоплаты с банковского счета на территории Азербайджанской Республики. «Поставщик-посредник» взамен перечисленной «Покупателем» суммы отправляет строительные материалы «Покупателю-поставщику-посреднику».
1.3 «Покупатель-поставщик-посредник» переводит стоимость товаров на банковский счет «Продавца» в момент получения этих товаров.
1.4 «Продавец» отправляет товары «Покупателю» в момент поступления соответствующего перевода на его банковский счет.
1.5. Тип, ассортимент, состав, прочие признаки и характеристики товара определяются Дополнительным соглашением.

Bakının yeni memarlıq üslubunun yaranmasında polyak memarlarının rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. 1892-ci ildə məşhur polyak memar İosif Qoslavskinin Bakının baş memarı vəzifəsinə təyin olunması ilə şəhərin memarlığının inkişafında yeni səhifənin əsası qoyulur. İosif Qoslavskinin Qafqazın Rastrellisi adlandırılması da təsadüfi deyildi. Onun rəhbərliyi ilə Bakıda neçə-neçə gözəl binalar inşa olunur. Ümumiyyətlə polyak memarlar Qoslavski, Ploşko, Skureviş və Skibinski paytaxtımızın gözəlləşməsinə mühüm töhfələr verib. Onların müəllifi olduğu tikililərdə incə zövq və yüksək keyfiyyətin vəhdətini görmək mümkündür. Məhz polyak memarlarının Bakıya sevgisi nəticəsində paytaxtımız şərqlə qərb memarlığını özündə birləşdirən nadir şəhərlərdən hesab olunur.
В развитии нового архитектурного стиля Баку следует особо отметить роль польских архитекторов. Назначение известного польского архитектора Иосифа Гославского главным архитектором Баку в 1892 году открыло новую страницу в развитии архитектуры города. Не случайно Гославского называли кавказским Растрелли. Под его руководством в Баку строится множество красивых зданий. В целом польские архитекторы Гославский, Плошко, Скуревич и Скибинский внесли значительный вклад в процветание нашей столицы. Созданные ими здания отличаются сочетанием изысканного вкуса и высокого качества. Именно вследствие любви польских архитекторов к Баку наша столица является одним из уникальных городов, сочетающих в себе восточную и западную архитектуру.

Müstəqillik dövründə Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə sırf uşaq auditoriyasına hesablanan cəmi bir film ekranlaşdırılıb. Söhbət 2015-ci ildə ekranlara çıxan Rafiq Əliyev və Cavid Təvəkkülün Dərs filmindən gedir. Film məktəb həyatını, şagirdlərin bir-birilə çətin münasibətini anladır. Əsas qəhrəman Xalid günahı olmadan sinifdə boykot edilir. Kamera uşaqların iç dünyasına axıcı yumşaqlıqla daxil ola bilib və rejissorlar onlara şəxsiyyət kimi yanaşmağı bacarıblar. Düzdür, lüzumsuz didaktika, ritorik baba obrazı filmə yoruculuq və ağırlıq gətirir, bəzi dialoqlar danışıq dilinə uyğun deyil. Bununla belə qüsurlar Dərsin uğuruna kölgə salmır. Son aylarda təqdimatı keçirilən və ölkədə ilk uşaq serialı olan Rüfət və dostları kifayət qədər uğurlu layihə hesab oluna bilər. Rejissor Həsən Abdullayevin və quruluşçu rejissor Mehdi Yaqubun ekranlaşdırdığı serial ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Serialın əsas məqsədi dostluq, böyüklərə, valideynlərə hörmət və s. bu kimi yüksək mənəvi dəyərlərin aşılanmasıdır.

За годы независимости по заказу Министерства культуры был экранизирован только один фильм для чисто детской аудитории. Речь идет о фильме «Урок» Рафика Алиева и Джавида Таваккула, вышедшем на экран в 2015 году. Фильм рассказывает о школьной жизни и сложных отношениях между учениками. Главного героя Халида бойкотируют в классе без причины. Камера смогла ненавязчиво проникнуть во внутренний мир детей, и режиссеры сумели отнестись к ним как к личностям. Правда, излишне дидактический, риторический образ деда привносит в фильм напряжение и жесткость, а некоторые диалоги не соответствуют разговорному языку. Тем не менее, эти недостатки не омрачают успех «Урока». Демонстрируемый в последние месяцы первый детский сериал в стране «Руфат и его друзья» можно считать довольно успешным проектом. Сериал, экранизированный режиссером Гасаном Абдуллаевым и режиссером-постановщиком Мехди Ягубом, был благосклонно встречен публикой. Основной целью сериала является воспитание таких высоких моральных ценностей, как дружба, уважение к взрослым и родителям, и др.

Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə etmək üçün rus dilini yaxşı bilmək kifayət etmir. Bunun üçün peşəkar vərdişlər tələb olunur. İşinizi peşəkarlara etibar edin ki, hər zaman üzünüz gülsün. 

1.6. Cəmiyyət bu Nizamnamə və qanunvericilikdə ona verilmiş səlahiyyət daxilində Azərbaycan respublikası hüdudunda və onun hüdudlarıından kənarda öz funksiyasını, vəzifə və hüquqlarını həyata keçirməkdə sərbəstdir.

1.7. Öz fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə Cəmiyyət bütün fiziki və hüquqi şəxslərlə, o cümlədən xarici fiziki və hüquqi şəxslərlə müstəqil şəkildə müqavilələr bağlayır, xarici iqtisadi fəaliyyət göstərir, öz filialarını, nümayəndəliklərini açır, şərikli müəssisələr yaradır, həmçinin qanunla ona verilən digər hüquqlardan istifadə edir. Cəmiyyət öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak xarakterli hüquqlar əldə edə, vəzifələr daşıya və məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh qismində çıxış edə bilər.

1.8. Cəmiyyət öz öhdəlikləri üzrə ona məxsus əmlakı ilə cavabdehdir.

1.6. Общество свободно в осуществлении своих функций, обязанностей и прав в Азербайджанской Республике и за ее пределами в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом и законодательством.
1.7. Для осуществления своей деятельности Общество самостоятельно заключает соглашения с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе с иностранными физическими и юридическими лицами, осуществляет внешнеэкономическую деятельность, открывает свои филиалы и представительства, создает совместные предприятия и пользуется другими правами, предоставленными ему законом. Общество может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности от своего имени, и может выступать в суде в качестве истца и ответчика.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.